Inšpirácie

Podmienky súťaže

Pravidlá súťaže “VALENTÍNSKA SÚTAŽ”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor súťaže(ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Jozef Lukáč – VODOTECH
Sídlo: Jasenica 281, 018 17, Jasenica
Prevádzka: Považské Podhradie 439, 017 04, Považská Bystrica
IČO: 34973320
DIČ: 1020516112
IČ DPH: SK1020516112
Vedený v registri: Okresný úrad Považská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 306-8598

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 06.02.2024 (07:00) do 13.02.2024 (16:00:00) na území Slovenskej republiky.V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, s adresou doručovania na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“). Svojou účasťou účastník akceptuje tieto podmienky súťaže a potvrdzuje, že má vek minimálne 18 rokov. Účasť v mene tretích osôb nie je dovolená. Zamestnanci spoločnosti Jozef Lukáč – VODOTECH, ako aj ich rodinní príslušníci v priamej línii, rodičia, súrodenci a manžel/manželka/partner, sú z účasti vylúčení.

4. Podmienky účasti v súťaži
Platným zapojením sa účastníka do súťaže o hlavnú cenu znamená, že účastník v profile firmy VODOTECH na sociálnej sieti Instagram alebo Facebook dá like na príspevok, začne firemný profil sledovať (follow) a v komentároch označí jednu osobu, ktorej by tento darčekový set urobil radosť.

Pre plané zapojenie do sútaže o bonusovú cenu, musí účastník na sociálnej sieti Instagram zdieľať príspevok súťaže vo svojom príbehu a v príbehu označiť firmu VODOTECH (@vodotech).

Účastník súťaže sa môže platne zapojiť do súťaže o hlavnú cenu počas celého času trvania súťaže viac krát, vždy po splnení vyššie uvedených podmienok a označení ďalšej osoby, ktorej by darčekový set urobil radosť.

5. Výhra
Hlavnou výhrou v súťaži je luxusná kozmetika značky Rituals Sakura v hodnote 50 eur.

Bonusová cena je poukážka na nákup v predajni firmy Jozef Lukáč – VODOTECH (Považské Podhradie 439, 01704, Považská Bystrica alebo eshope www.vodotech.sk) v hodnote 30eur.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný náhodným výberom pomocou externého zlosovacieho programu spomedzi platne prihlásených účastníkov. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovom a Instagramovom profile spoločnosti VODOTECHVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom telefonicky a emailom. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry a neprejaví záujem výhru si prevziať do 14 dní od vyhlásenia víťaza, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná kuriérskou spoločnosťou výhercovi, na ním zvolenú adresu na území Slovenskej republiky na náklady Organizátora.

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol organizátor upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry z dôvodov spočívajúcich na strane poštového dopravcu – kuriéra alebo na strane súťažiaceho.

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné zameniť.

Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi.

8. Ochrana osobných údajov
Podmienky ochrany osobných údajov môžete nájsť priložené v súbore na adrese: https://vodotech.sk/podmienky-sutaze/

9. Záverečné ustanovenia

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyhlasovateľ oznamuje, že orgánom dozoru, na ktorý sa Súťažiaci môžu obrátiť v súvislosti s priebehom súťaže, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

Vyobrazenia výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusia zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov, pričom účastníci súťaže nemajú v takom prípade nárok na akúkoľvek náhradu. Túto možnosť organizátor uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť každého účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak dôjde z jeho strany k porušeniu týchto pravidiel súťaže alebo ak usporiadateľ zistí, že u účastníka súťaže nie sú splnené predpoklady na platné zapojenie sa do súťaže. V prípade, ak bude takýto účastník súťaže určený ako výherca výhry, nebude mu táto odovzdaná a bude určený náhradný výherca. Ak takémuto účastníkovi súťaže výhra už bola odovzdaná, je povinný ju bez zbytočného odkladu vrátiť a v prípade, ak to účastník súťaže nie je schopný napr. z dôvodu spotrebovania výhry, je povinný vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce hodnote výhry.

Organizátor je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Organizátor v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho organizátor nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícií na personálnych nástenkách usporiadateľa a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Tieto pravidlá súťaže sú pre súťažiacich dostupné na stránke www.vodotech.sk/podmienky-sutaze. Súťažiaci majú právo sa s týmito pravidlami oboznámiť.

V Považskej Bystrici, dňa 06.02.2024

Jozef Lukáč – VODOTECH

.