Blog

Kondenzačný kotol – správne rozhodnutie

kondenzačný kotol

Elektrická energia a plyn ako zdroj tepla sú v tomto období témami diskusií mnohých domácností. Obyvatelia starších rodinných domov, rodiny zvažujúce rekonštrukciu svojho príbytku, či výstavbu domu sa snažia zorientovať v ponuke dostupných riešení pre teplo v dome. Súčasná situácia zvyšovania cien energií ovplyvňuje preto tiež ich nákupné rozhodovacie procesy. Za ekonomicky najvýhodnejšiu možno považovať investíciu do vykurovacieho zariadenia, ktorým je kondenzačný kotol.

Kondenzačné kotly predstavujú efektívne vykurovanie domácností

Efektívne vykurovanie našich domovov je niečo, s čím sa musíme všetci popasovať. Najmä kondenzačné kotly sú navrhnuté tak, aby vykúrili váš dom a vodu čo najefektívnejšie. V súčasnosti je už požiadavkou, aby každý novo namontovaný plynový kotol bol kondenzačný.

Kondenzačné kotly na plyn sú navrhnuté tak, aby pomáhali zvyšovať energetickú účinnosť. To sa deje premenou kondenzácie vodnej pary na teplo; sú schopné získať späť časť strateného tepla z odpadových plynov. [1]

kondenzačný kotol

Ako pracuje kondenzačný kotol?

Kondenzačné kotly využívajú skupenské teplo vodnej pary v spalinách aj citeľné teplo obsiahnuté v spalinách. Väčšia účinnosť spaľovania plynu v kondenzačných kotloch spočíva vo využití tepla zo spalín. Pri klasických plynových kotloch teplo plameňa plynového horáka ohrieva rúrky výmenníka a v nich vykurovacie médium, ktoré je potrubným rozvodom dopravované do vykurovacích priestorov. Spaliny vzniknuté horením odchádzajú do komína a do okolitého prostredia.

V kondenzačných plynových kotloch prechádza v porovnaní s klasickým kotlom vykurovacia voda výmenníkom dvakrát. Vysoká účinnosť je dosiahnutá predovšetkým dochladením spalín, pri ktorom sa uvoľňuje kondenzačné (latentné) teplo spalín, čo je vlastne rozdiel medzi spalným teplom a výhrevnosťou paliva. [1]

Kondenzačné kotly BUDERUS sú nielen energeticky výhodné, ale aj ekologické

Kondenzačné kotly možno použiť pre nové ako aj staršie vykurovacie systémy. Kondenzačné kotly sú vhodné nielen do systémov s prevažujúcim podielom podlahového vykurovania, ale aj do starších vykurovacích systémov s radiátormi. Výhoda kondenzačných kotlov pri radiátorovom vykurovaní je hlavne v prechodných obdobiach jar – jeseň, keď stačí vykurovať na teplotu okolo 50 º C, čo je pod teplotou rosného bodu. Tým je dosiahnutá tepelná pohoda v miestnostiach (cca 22 °C). [1]

kondenzačný kotol

Vplyv ceny plynu na ekonomickosť vykurovania 

Hospodárnosť vykurovania závisí vo veľkej miere od ceny plynu. Tá sa skladá z:

  • ceny za distribúciu,
  • ceny za prepravu plynu

Cena za distribúciu plynu sa bude znižovať

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už druhý rok po sebe rozhodol o znížení ceny za distribúciu plynu pre odberateľov plynu. Priemerné zníženie cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre všetkých odberateľov plynu je tak na úrovni – 1,3 %. (od 1.1.2022) [2]

Cena za prepravu plynu mierne porastie

Úrad zároveň rozhodol o regulovanej cene za prepravu plynu na rok 2022. Tarify pre domáci bod sa zvýšili o 0,7 %. Preprava plynu má podiel na koncovej cene za dodávku plynu pre domácnosti približne 6,8 %, vplyv zmeny taríf na domácu prepravu plynu v koncových cenách za dodávku plynu pre domácnosti je zanedbateľný. [2]

Ako na stránke Úradu uvádza predseda ÚRSO Andrej Juris: „Na základe vydaných rozhodnutí úrad prepočítal dopady na domácnosti a môže potvrdiť svoje predpoklady – regulované ceny plynu sa v roku 2022 dostanú o niečo nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020. Rok 2021 bol mimoriadny veľmi nízkymi cenami plynu z dôvodu pandémie COVID-19, kedy ceny dramaticky klesli oproti roku 2020, pričom v súčasnosti čelíme nárastom cien energií najmä z dôvodu oživenia ekonomiky. Preto úrad zahrnul do modelového príkladu aj porovnanie s rokom 2020.“[2]

Základné možnosti ekonomického správania spotrebiteľov

Domácnosti, ktoré vykurujú plynom, v roku 2022 po úprave distribučných taríf priemerne mesačne zaplatia viac od 9,43 eura do 18,69 eura v závislosti od spotreby plynu.[2]

Konkrétne ekonomické dopady zmeny ceny plynu na spotrebiteľov, ktorí využívajú plyn aj na kúrenie, závisia od:

  • veľkosti spotreby plynu,
  • priebehu spotreby plynu, napr. správnosti nastavenia tzv. vykurovacej krivky,
  • zvolenej sadzby dodávky a distribúcie,
  • a ďalších faktorov.

Tieto ekonomické dopady môžu spotrebitelia a domácnosti ovplyvniť správnymi rozhodnutiami, napríklad:

  • môžu požiadať svojich dodávateľov o zľavu z ceny plynu,
  • zmeniť dodávateľa plynu,
  • vymeniť starý kotol za energeticky úspornejší.

Pri kondenzačných kotloch netreba zabúdať na pravidelný servis, spravidla jedenkrát do roka. Najvhodnejší čas na servis je na jar po skončení vykurovacej sezóny. Pravidelným servisovaním kotla môžete predĺžiť jeho životnosť, zabrániť poruchám vo vykurovacom období, či predchádzať možnému úniku plynu do miestnosti. 

Ponuku kondenzačných kotlov zn. Buderus nájdete aj v našom e-shope.

Zdroje:

1https://www.buderus.com/sk/sk/informacie/aktualne-temy/plynove-kondenzacne-kotly/

2 https://www.urso.gov.sk/urso-znizuje-ceny-za-distribuciu-plynu-a-tym-pre-slovenske-domacnosti-zmiernuje-uroven-celkoveho-zvysenia-ceny-plynu-pozrite-si-finalne-dopady-na-domacnosti-v-modelovom-priklade/